ŚRODOWISKO

OCHRONA ŚRODOWISKA CSR

Prowadzonej przez nas działalności wydobywczej niezmiennie towarzyszy troska o otaczającą nas przyrodę i chęć realizacji partnerskiej współpracy z mieszkańcami terenów w sąsiedztwie naszych zakładów produkcyjnych.

OCHRONA

ŚRODOWISKA

EDUKACJA, KULTURA, SPORT

WSPÓŁPRACA Z LOKALNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI

Bierzemy aktywny udział w życiu ludności sąsiadującej z naszymi zakładami górniczymi, wspierając podejmowane w gminie przedsięwzięcia edukacyjne, kulturalne i sportowe. W razie potrzeby dostarczamy kruszywo, użyczamy ciężkiego sprzętu. Jesteśmy otwarci na oczekiwania lokalnej społeczności i w miarę naszych możliwości wychodzimy im naprzeciw.

OCHRONA ŚRODOWISKA

W ZGODZIE Z NATURĄ

Rozpoczęcie eksploatacji złoża poprzedzone jest koniecznością uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wymagająca w większości przypadków opracowania Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, uzgadnianej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

NOWOCZESNE MASZYNY

PRZYJAZNE TECHNOLOGIE

Wydobycie i przerób kruszywa prowadzone są nowoczesnymi urządzeniami i maszynami w sposób bezpieczny dla środowiska, bez konieczności odwadniania złoża i odprowadzania wód z wyrobiska. W trakcie przerobu nie są stosowane jakiekolwiek substancje chemiczne czy biologiczne a jedynie woda pobierana z zawodnionego wyrobiska, która krąży w obiegu zamkniętym. Pracujący na terenie zakładów górniczych park maszyn i urządzeń jest stale modernizowany w celu zmniejszenia poziomu zużycia energii i paliwa, emisji spalin i hałasu do środowiska.

WZBOGACENIE KRAJOBRAZU

TERENY REKULTYWOWANE

PONAD

650 ha

ZREKULTYWOWANYCH

Eksploatacji kolejnych partii złoża towarzyszy rekultywacja miejsc, na których wydobycie zostało zakończone. Obszary poeksploatacyjne rekultywowane są w kierunku: rolnym, leśnym, wodnym, turystycznym, rekreacyjnym, czy przyrodniczym. Dbamy o różnorodność zagospodarowywania terenów, możliwość pełnego wykorzystania walorów przyrodniczych i krajobrazowych danego zakładu i jego otoczenia. Rekultywacja prowadzona jest

jedynie z wykorzystaniem własnych mas ziemnych zgromadzonych na obrzeżach wyrobiska podczas robót odkrywkowych. Powstające w wyniku eksploatacji zbiorniki wodne wzbogacają dotychczasowy leśny czy rolniczy krajobraz i przyczyniają się do wytwarzania nowych cennych siedlisk fauny i flory. Stanowią one również atrakcyjny teren do zagospodarowania w kierunku rekreacyjnym.

W TROSCE O ŚRODOWISKO

BEZPIECZNE WYDOBYCIE

Wieloletnie doświadczenia Spółki wskazują wyraźnie, że proces eksploatacji nie wiąże się z istotnym oddziaływaniem na otaczające środowisko, w tym na walory przyrodnicze oraz jakość życia lokalnej społeczności.